เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
นโยบายและแผนงาน
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี    ที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง

                1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา  เทศบาล  ยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  โดยดำเนินการดังนี้
                                1.1  ปรับปรุงและสร้างถนน  ร่องระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอ
                                1.2  จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนน  ตรอก  ซอก  ในเขตเทศบาล  รวมถึงถนนเกษตรอย่างทั่วถึง
                                1.3  ปรับปรุง  สนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
                                1.4  ดำเนินการจัดระบบการคมนาคมขนส่ง  มีที่พักคอยรถประจำทางและอื่น  ๆ

                2.  ด้านเศรษฐกิจ
                                การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของเทศบาล  โดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจอย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน  ส่งเสริมการสร้างงานและให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
                                2.1  พัฒนา  และส่งเสริมอาชีพ  การทำนา  การเกษตรแบบผสมผสาน  การปศุสัตว์  เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างอาชีพ
                                2.2  พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน  อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพยกระดับฝีมือแรงงาน  เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
                                2.3  สนับสนุนให้ประชาชน  ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูก  และมีคุณภาพ  ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
                                2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
                                2.5  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน
                                2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                3.  ด้านสังคม
                                การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา  สาธารณสุข  วัฒนธรรมประเพณี  และสนับสนุนการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ  โดยจะดำเนินการดังนี้
                                3.1  ส่งเสริมการป้องกันโรค  ให้การรักษาพยาบาล  และบริการความรู้  ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
                                3.2  ฟื้นฟู  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
                                3.3  พัฒนาและยกระดับการศึกษาขยายปรับปรุงสถานศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการ  ของประชาชน  พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
                                3.4  สนับสนุน  และส่งเสริมการออกกำลังกาย  การกีฬาทุกประเภท  ทุกระดับ  การนันทนาการ  ทั้งระดับนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน
                                3.5  ปรับปรุงและพัฒนาโดยการส่งเสริมให้เยาวชนต่าง  ๆ  ให้มีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน  คิดเป็น  เรียนรู้ร่วมกัน
                                3.6  ให้การสงเคราะห์  เยาวชน  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนให้พ้นจากสภาพปัญหา  และสามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะ  และพึ่งพาเกื้อกูลกัน
                                3.7  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                3.8  ส่งเสริมสนับสนุนการทำบุญรวมญาติให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  เพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก  ความสามัคคี  มีกตัญญูต่อบรรพชน
                                3.9  จัด  และส่งเสริมให้มีศูนย์บริการด้านการศึกษา  พื้นฐานอาชีพ  ศิลปวัฒนธรรม  นันทนาการ  บริการแก่ประชาชนที่สนใจ

                4.  ด้านสิ่งแวดล้อม
                                การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อให้เป็นเทศบาลน่าอยู่มีความสงบร่มรื่น  ไร้มลภาวะ  โดยดำเนินการดังนี้
                                4.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้รอบบริเวณบ้านเรือนของราษฎร
                                4.2 ส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นตามอำนาจหน้าที่
                                4.3  ปรับปรุงการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ
                                4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสีย  ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น
                                4.5  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  และสวนสุขภาพ  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
                                4.6  ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวัด  และศาลาชุมชน  ให้ร่มรื่นสวยงาม
                                4.7  ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการก่อนการจัดทำ  หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี

                5.  ด้านการเมือง/การบริหาร
                                การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง  และปรับปรุงการจัดระบบการบริหาร  ให้สามารถอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง  โดยการดำเนินการดังนี้
                                5.1  ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาล  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว  รวดเร็ว  ถูกต้องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส
                                5.2  พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ของพนักงานเทศบาลในการให้บริการแก่ประชาชน  โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว  เน้นให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  และเป็นมิตร
                                5.3  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
                                5.4  ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาล  ให้เพียงพอที่จะให้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                5.5  ส่งเสริมการสร้างขวัญ  และกำลังใจแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  โดยยกย่องผู้ปฏิบัติงานดี
                                5.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะการป้องกันระงับอัคคีภัย  ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงาน  ลูกจ้าง  และคณะกรรมการชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง
                                5.7  เน้นการพัฒนา  โดยใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้นำ
                                5.8  พัฒนารายได้ของเทศบาล  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารและการจัดการ
                                5.9  ปรังปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาล  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว
                                5.10   ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                                 
 

สอบถาม