เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางพัฒนาของท้องถิ่น   เทศบาลตำบลก้านเหลืองจึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ  จากหลายส่วนและหลายฝ่ายการทำงานด้วยกันสรุปเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้  3  หัวข้อ  ดังนี้

1  วิสัยทัศน์การพัฒนา
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
3  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลือง

วิสัยทัศน์ (VISION) การพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                                    เทศบาลตำบลก้านเหลือง                                  สร้างเมืองให้น่าอยู่
                                ควบคู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                      สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
                                   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                                เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยยึดหลักธรร มาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอให้มีความ    ทันสมัยเพื่อการบริหารและบริการประชาชน
3.  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยให้ได้มาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ
4.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การบริการให้เข้มแข็ง       และแข่งขันได้
5.  พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา   สาธารณสุข  การกีฬา  การศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี
6.  พัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการ      ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล  และเกิดประสิทธิภาพ  อย่างยั่งยืน
8.  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการ  สถานที่ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
 
แนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
1.  เข้ากลุ่มกิจกรรมองค์กรประชาชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน   เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล 
2.  การจัดทำแผนพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วม  ยึด  “ ประชาชน ”  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
โดยประชุมเวทีชาวบ้านสำรวจความต้องการของประชาชนในตำบล  พร้อมทั้งให้ประชาชนเสนอแผนงานโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล  เพื่อให้แผนงานโครงการที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองจัดทำขึ้น  ตรงกับปัญหาและความตรงการที่แท้จริงของประชาชนในตำบล
3.  เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่น  ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยยึดความถูก ต้องเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
4.  เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในตำบล  “ เน้นบริการ  ประสานการพัฒนา  แก้ไขปัญหาความยากจน  นำผู้คนสู่คุณธรรม ”
5.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  “ คนมีการศึกษาและวินัย  ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี

2.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลก้านเหลือง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    มีกลยุทธ์การพัฒนา  4  กลยุทธ์  ดังนี้
1.  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส  เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
2.  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่น  และการทำงานของบุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และธรรมาภิบาล
3.  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ   การเงิน  การคลัง  และประมาณให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.  แนวการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพื่อการบริหารงาน  และบริการระชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้น่าอยู่  มีกลยุทธ์การพัฒนา  4  กลยุทธ์  ดังนี้
1.  แนวทางการพัฒนาการจัดทำผังเมือง
2.  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค 
      สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
3.  แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
4.  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความ ปลอดภัย  ให้ชุมชนปลอดภัย 
     ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุขโดยให้ ชุมชนมีส่วนร่วม

3.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  มีกลยุทธ์การพัฒนา  5  กลยุทธ์  ดังนี้
1.  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
     โดยการการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง
2.  แนวทางการพัฒนาพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา  สาธารณสุข  การกีฬา  การศาสนาวัฒนธรรม  
     จารีตประเพณี
3.  แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์  ช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต
4.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำ
     แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
5.  แนวทางการพัฒนา พัฒนา  และส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต 
     การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดให้ ชุมชนมีส่วนร่วม

4ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีกลยุทธ์การพัฒนา  3  กลยุทธ์  ดังนี้
1  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์  และฟื้นฟู
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั้งยืน
2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ
3  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย                     

5.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  มีกลยุทธ์การพัฒนา  2 กลยุทธ์  ดังนี้
1. ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนา  ฟื้นฟู  แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  ทั้งด้าน
    บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐาน  และความปลอดภัย