เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง และกรณีไม่อยู่หรือไปราชการ