เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
นายจิระ ยอดเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
นายผ่าน ทุมคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
นายทัศน์ พั่วสอน
รองนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
นายทวีป ประดับคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางสมชอบ ท้าวมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สอบถาม